DMCA

AUTORSKÉ PRÁVA
Je Vaše dielo chránené Vaším autorským právom a neumiestnili ste ho na túto odkazovanú stránku?
Oznámte nám, prosím tuto informáciu prostredníctvom emailu jedine v prípade, že nechcete, aby sme na toto video naďalej odkazovali.

Náležitosti v súlade s právnymi predpismi EU, ČR a DMCA

Podanie oznámenia podľa zákona DMCA – odoberanie odkazu chráneného autorskými právami, pre držiteľov autorských práv. filmyon.cz rešpektuje duševné vlastníctvo autorov na odkazovaných videách. Ak sa domnievate, že vaše dielo, chránené autorskými právami, bolo skopírované a je prístupné na webovej stránke, na ktorú odkazujeme, čo predstavuje porušenie autorských práv, nahláste nám toto domnelé porušenie Vašich autorských práv.

Poskytnite nám náležité informácie:

– Úplný popis diela chráneného autorskými právami alebo iného duševného vlastníctva, ktorého sa porušenie, podľa vášho tvrdenia týka

– Elektronický alebo fyzický podpis osoby poverenej jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či iného duševného vlastníctva

– Popis, kde sa na webovej stránke filmyon.cz nachádza odkaz, ktorého sa, podľa vášho tvrdenia, porušenie týka

– Vaše meno, adresu, telefónne číslo a e­mailovú adresu (slúži len na kontaktovanie z našej strany pre bližšie informácie a odpovede na Váš zaslaný podnet)

– Vaše prehlásenie, že sa v dobré viere domnievate, že sporné používanie nie je autorizované vlastníkom autorských práv, jeho agentom, či zákonom. Prehlásenie podpísané Vami, vykonané s vedomím trestnej postihnuteľnosti za krivoprísažníctvo, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné, a že ste vlastníkom autorských práv či duševného vlastníctva, alebo ste poverení jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či duševného vlastníctva.

– Na Váš podnet bude odpovedané do 10 pracovných dní.

Všetky DMCA oznámenia píšte na tento e-mail: info@filmyon.cz